Czech language
News Talent ART (0/21)Art (0/4)Exhibitions (0/31)
Customer support

gallery, painting on sale, painting on flat, decoration
Firstname:
Password:
Keep me signed in
:: create a new account ::


Kategorie: Exhibitions

Exhibitions in gallery FotoGrafic

 

Galerie FotoGrafic Vás tímto zve / FotoGrafic cordially invites you

 

DUŠAN ŠIMÁNEK

RECORD

 

  opening: út 3.5.2011    19.00

 exhibition: 3.5. - 1.6.2011

/ open daily: 13 – 19h

 

 

We look forward seeing you! Good wine available! Photo attached. ¨ Fotograf Dušan Šimánek stojí jakoby na rozhraní mezi tím, co se u nás považuje za umìleckou fotografii a tzv. umìní používající médium fotografie. V 80. letech vystavoval se skupinou spøíznìných autorù kolem teoretièky Anny Fárové v Èinoherním klubu a v Plasích. Jeho práce jsou zastoupeny v dùležitých zahranièních sbírkách jako napøíklad Centre Pompidou v Paøíži èi JCA v Tokiu. Odborná kritika oceòuje u Šimánka malíøskou povahu fotografií. Jako by nešlo o zachycení zajímavých míst èi detailù, ale o jejich pøevedení do formy, jež diváka znejišuje: neví, co pøesnì vidí, není si jistý, zda jde o spekulaci, náhodu, „živou“ fotografii, nebo poèítaèovou manipulaci. Jde o nemanipulovanou fotografii, technicky precizní práci, nacházení vizuálních detailù a èekání na svìtlo, èas, následnì o technické zpracování klasickou formou.Dušan Šimánek nefotografuje skuteènost, nýbrž vytváøí sobìstaèný svìt, který je víceménì podobný skuteènosti. Vybírá si jen to, co odpovídá jeho vlastní integritì. Zpochybnìní skuteènosti, hra na zobrazení reality a zároveò její znejistìní se objevují v cyklu Záznam, který vznikl pøímo pro konkrétní prostor této galerie. Je záznamem reality, o níž ale nic nevypovídá. Je hrou s obrazem reality, avšak obrazem, který je neviditelný. Tyto obrazy/fotografie nebyly vytvoøeny jako estetické zdùraznìní detailu, ale jako prostý a pøedem pøesnì matematicky spoèítaný záznam, bez emocí, konceptuálnì. The photographer Dušan Šimánek stands ostensibly on the dividing line between the photographic art and another sort of art which uses photography just as an artistic medium. In 80-ies he participated in exhibitions of allied photographers, who formed a group around Anna Fárová, at Èinoherní klub and in Plasy. His works are represented in prestigious foreign collections, such as Centre Pompidou in Paris or JCA in Tokyo. Dušan Šimánek is often acknowledged by critical reviews as a photographer with painter’s nature. It seems that it is less important for him to depict interesting places or details but rather transpose them into a form which makes the viewer uncertain. But in fact, it has nothing to do with manipulation, it is rather a technically precise work, with seeking visual details after patient waiting for proper light or time, and then processing the photographs in a classical way. The author does not portray plain objects but creates a self-sufficient world which appears more or less like a reality. He selects only those objects which correspond with his own integrity. Casting doubt or pretending reality and then confusing the viewer again... these aspects are represented in the cycle Record which has been created specifically for the space of this gallery. It shows real things without revealing anything concrete about them; it plays with an invisible image of reality. The pictures or photographs were not created to accentuate aesthetic details but to present conceptually, without emotions, a simple, exactly calculated record of reality. 

  Dušan Šimánek - výstava
Spoleènost FotoGrafic, o.s. pro souèasné umìní  je podporována granty Mìstské èásti Praha 1, Hlavního mìsta Prahy a Ministerstva kultury ÈR

  Martin Fojtek

FotoGrafic
Støíbrná 2
110 00 Praha 1-St.Mìsto

 Vloženo: 27.04.2011 Autor: TALENT ART


Diskuse ke článku vložit příspěvekSelected paitings, photos, art. Paitings for sale.

STORM IN PURPLE
STORM IN PURPLE

7 500 Kč
RAIN
RAIN

12 500 Kč
Babylon
Babylon

5 000 Kč
SLUR
SLUR

15 300 Kč
FAITH
FAITH

4 700 Kč
Storm In Turquoise
Storm In Turquoise

Sicílie
Sicílie

Na kopečku
Na kopečku

Sicílie
Sicílie

Obrazy, naše tipy:
Nádoba


Sýkorka uhelníček

bratrství

Poslední záblesky světla